Oferujemy Państwu świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych w dwóch wariantach:

WARIANT 1 – PODSTAWOWY

Podstawowe zadania wykonywane są przez Inspektora Ochrony Danych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W ramach tego wariantu wyznaczany jest Inspektor Ochrony Danych, który:

 • prowadzi nadzór nad procedurami i dokumentacją oraz informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach,
 • zagwarantuje bezpośredni kontakt w przypadku wystąpienia naruszenia (dedykowany adres e-mail oraz numer telefonu),
 • pełni funkcję punktu kontaktowego,
 • udziela zaleceń (na żądanie) co do oceny skutków dla ochrony danych,
 • współpracuje z organem nadzorczym,
 • cyklicznie weryfikuje poprawność procedur ochrony danych osobowych oraz monitoruje przestrzeganie przepisów RODO (za pośrednictwem kontaktów telefonicznych i poczty elektronicznej).

UWAGA.
W przypadku tego wariantu do pełnej realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych wymagane jest znaczne zaangażowanie Administratora Danych lub osoby przez niego wskazanej.

WARIANT 2 – KOMPLEKSOWY

Kompleksowa obsługa zagadnień związanych z ochroną danych osobowych polegająca na przejęciu przez Inspektora Ochrony Danych większości obowiązków spoczywających na Administratorze Danych.
Wariant nr 2 obejmuje wszystkie zadania podstawowe określone w wariancie nr 1 oraz dodatkowe czynności wykonywane przez zespół Inspektora Ochrony Danych, w tym:

 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcy (osoby która przejmuje obowiązki w przypadku nieobecności IOD),
 • gwarancja dostępności IOD – czas reakcji do 2 godzin od chwili zgłoszenia incydentu lub naruszenia,
 • obsługa incydentów i naruszeń,
 • aktualizowanie niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • aktualizacja rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz kategorii czynności przetwarzania danych,
 • wykonywanie rocznych audytów i sprawdzeń,
 • wykonywanie analizy ryzyka raz w roku,
 • analiza i aktualizacja planu ciągłości działania raz w roku,
 • przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru osób upoważnionych,
 • przygotowanie umów powierzenia,
 • przygotowanie klauzul informacyjnych, zgód i dokumentów pomocniczych,
 • przygotowanie raportów dla Administratora Danych opisujących aktualny stan ochrony danych oraz niezbędne do podjęcia działania,
 • pełnienie stałego dyżuru w siedzibie ADO jeden raz w miesiącu,
 • dodatkowe dyżury w siedzibie ADO w zależności od potrzeb lub zaistniałych sytuacji,
 • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników (podstawowe informacje na temat danych osobowych, najczęstsze zagrożenia oraz sposoby reagowania na wystąpienie incydentu lub podejrzenie zagrożenia.


Zapraszamy do współpracy.