W 2020 roku zrealizowaliśmy kolejne wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Wdrożenia oparte zostały o ulepszoną wersję naszej dokumentacji zawierająca liczne rozwinięcia oraz uwzględniającą zmiany prawne i zalecenia audytowe.

Nasze wdrożenia to przede wszystkim pełna integracja z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych.